Thêm hiệu ứng tuyết rơi đón Giáng Sinh NOEL trên Blogger

 Cách tạo hiệu ứng cảnh tuyết rơi trên blog hoặc website của bạn để đón nhận không khí Giáng Sinh...Hôm nay, NguyenHa Blog sẽ chia sẻ cho các bạn thêm hiệu ứng tuyết rơi trên Blog của bạn. Đây là một hướng dẫn nhỏ về cách thêm hiệu ứng bông tuyết vào trang web của bạn và làm cho trang web của bạn trở nên đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn

Thêm hiệu ứng tuyết rơi đón Giáng Sinh NOEL trên Blogger

Cách thêm hiệu ứng tuyết rơi đón Giáng Sinh NOEL trên Blogger

Đầu tiên, mọi người vào chỉnh sửa HTML và nhấn tổ hợp phím Ctrl + F tìm đến thẻ </body>

Sau đó dán đoạn code dưới đây trước thẻ </body> 

<style>
#snowflakeContainer {
position: absolute;
left: 0px;
top: 0px;
}
.snowflake {
padding-left: 15px;
font-family: Cambria, Georgia, serif;
font-size: 14px;
line-height: 24px;
position: fixed;
color: #FFFFFF;
user-select: none;
z-index: 1000;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-khtml-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-webkit-touch-callout: none;
}
.snowflake:hover {
cursor: default;
}
</style>
<div id='snowflakeContainer'>
<p class='snowflake'>*</p>
</div>
<script>// The star of every good animation
var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame ||
window.mozRequestAnimationFrame ||
window.webkitRequestAnimationFrame ||
window.msRequestAnimationFrame;
var transforms = ["transform",
"msTransform", 
"webkitTransform",
"mozTransform", 
"oTransform"];
var transformProperty = getSupportedPropertyName(transforms);
// Array to store our Snowflake objects
var snowflakes = [];
// Global variables to store our browser's window size
var browserWidth;
var browserHeight;
// Specify the number of snowflakes you want visible
var numberOfSnowflakes = 50;
// Flag to reset the position of the snowflakes
var resetPosition = false;
//
// It all starts here...
//
function setup() {
window.addEventListener("DOMContentLoaded", generateSnowflakes, false);
window.addEventListener("resize", setResetFlag, false);
}
setup();
//
// Vendor prefix management
//
function getSupportedPropertyName(properties) {
for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
if (typeof document.body.style[properties[i]] != "undefined") {
return properties[i];
}
}
return null;
}
//
// Constructor for our Snowflake object
//
function Snowflake(element, radius, speed, xPos, yPos) {
// set initial snowflake properties
this.element = element;
this.radius = radius;
this.speed = speed;
this.xPos = xPos;
this.yPos = yPos;
// declare variables used for snowflake's motion
this.counter = 0;
this.sign = Math.random() < 0.5 ? 1 : -1;
// setting an initial opacity and size for our snowflake
this.element.style.opacity = .1 + Math.random();
this.element.style.fontSize = 12 + Math.random() * 50 + "px";
}
//
// The function responsible for actually moving our snowflake
//
Snowflake.prototype.update = function () {
// using some trigonometry to determine our x and y position
this.counter += this.speed / 5000;
this.xPos += this.sign * this.speed * Math.cos(this.counter) / 40;
this.yPos += Math.sin(this.counter) / 40 + this.speed / 30;
// setting our snowflake's position
setTranslate3DTransform(this.element, Math.round(this.xPos), Math.round(this.yPos));
// if snowflake goes below the browser window, move it back to the top
if (this.yPos > browserHeight) {
this.yPos = -50;
}
}
//
// A performant way to set your snowflake's position
//
function setTranslate3DTransform(element, xPosition, yPosition) {
var val = "translate3d(" + xPosition + "px, " + yPosition + "px" + ", 0)";
element.style[transformProperty] = val;
}
//
// The function responsible for creating the snowflake
//
function generateSnowflakes() {
// get our snowflake element from the DOM and store it
var originalSnowflake = document.querySelector(".snowflake");
// access our snowflake element's parent container
var snowflakeContainer = originalSnowflake.parentNode;
// get our browser's size
browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
browserHeight = document.documentElement.clientHeight;
// create each individual snowflake
for (var i = 0; i < numberOfSnowflakes; i++) {
// clone our original snowflake and add it to snowflakeContainer
var snowflakeCopy = originalSnowflake.cloneNode(true);
snowflakeContainer.appendChild(snowflakeCopy);
// set our snowflake's initial position and related properties
var initialXPos = getPosition(50, browserWidth);
var initialYPos = getPosition(50, browserHeight);
var speed = 5+Math.random()*40;
var radius = 4+Math.random()*10;
// create our Snowflake object
var snowflakeObject = new Snowflake(snowflakeCopy,
radius, 
speed,
initialXPos, 
initialYPos);
snowflakes.push(snowflakeObject);
}
// remove the original snowflake because we no longer need it visible
snowflakeContainer.removeChild(originalSnowflake);
// call the moveSnowflakes function every 30 milliseconds
moveSnowflakes();
}
//
// Responsible for moving each snowflake by calling its update function
//
function moveSnowflakes() {
for (var i = 0; i < snowflakes.length; i++) {
var snowflake = snowflakes[i];
snowflake.update();
}
// Reset the position of all the snowflakes to a new value
if (resetPosition) {
browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
browserHeight = document.documentElement.clientHeight;
for (var i = 0; i < snowflakes.length; i++) {
var snowflake = snowflakes[i];
snowflake.xPos = getPosition(50, browserWidth);
snowflake.yPos = getPosition(50, browserHeight);
}
resetPosition = false;
}
requestAnimationFrame(moveSnowflakes);
}
//
// This function returns a number between (maximum - offset) and (maximum + offset)
//
function getPosition(offset, size) {
return Math.round(-1*offset + Math.random() * (size+2*offset));
}
//
// Trigger a reset of all the snowflakes' positions
//
function setResetFlag(e) {
resetPosition = true;
}</script>
Tiếp đến, bạn lưu lại và F5 lại trang Blog của bạn và xem thành quả. Tôi khuyên bạn nên chuyển giao diện sang chế độ ban đêm ( Dark mode ) thì sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Kết luận:
Như vây, tôi đã hướng dẫn bạn làm hiệu ứng tuyết rơi trên Blog của bạn, Hi vọng bài viết của tôi hữu ích cho bạn, chúc bạn thành công

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới